Algemene Voorwaarden


1. Algemene voorwaarden

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Personeels- en Managementopleidingen voor KMO’s, afgekort PMOcvba, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0599913227 (RPR Brussel) uitgaande offertes, werkzaamheden, en overeenkomsten. Door het sturen van een opdrachtbevestiging, hetzij schriftelijk (brief, fax), hetzij elektronisch (e-mail) geeft de opdrachtgever, PMOcvba te kennen deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden zonder enig voorbehoud.

1.2. Deze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere offerte- en contractvoorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde stipuleren.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1. De van PMOcvba uitgaande rekeningen en facturen zijn betaalbaar op het adres van haar maatschappelijke zetel, dertig dagen na de factuurdatum, behoudens wanneer op de rekening of op de factuur andere betalingsvoorwaarden zijn vermeld. De betaling dient te gebeuren door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van PMOcvba […] dat tevens op de rekening of de factuur is vermeld.

2.2. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf die vervaldag een interest van 1 % per maand op dat bedrag verschuldigd. Daarenboven wordt het bedrag vermeerderd met een forfaitair schadebeding van 10 % op dat bedrag, met een minimum van 125 euro.

2.3. De door PMOcvba aangerekende prijzen zijn exclusief BTW. De BTW-plicht is voor PMOcvba van toepassing voor alle activiteiten.

2.4. Enkel schriftelijke klachten die aan PMOcvba worden overgemaakt binnen de 7 dagen na factuurdatum, worden aanvaard.

3. Deontologische code

3.1. PMOcvba verbindt zich ertoe om de informatie met betrekking tot de klant, waarvan zij in de uitoefening van hun opdracht kennis zouden krijgen, niet openbaar te maken noch te gebruiken zonder de toestemming van de klant. Deze toestemming kan zowel impliciet als expliciet worden gegeven aan PMOcvba.

4. Annulering of wijziging van opleiding

4.1. Bij annulering binnen de 14 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de opleiding is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd. Bij eerdere annulering is steeds de helft van de overeengekomen prijs verschuldigd. Elke annulering dient ons per aangetekend schrijven toe te komen. De ontvangstdatum van het schrijven door PMOcvba is bepalend voor de berekening van het verschuldigde bedrag door de klant.

4.2. PMOcvba behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen, de inhoud, de modaliteiten of de locatie ervan te wijzigen, indien, ondanks alle door haar geleverde inspanningen, de omstandigheden (bv. te gering aantal inschrijvingen, ziekte of ongeval van spreker, redenen van overmacht, enz.) haar daartoe dwingen.

4.2. PMOcvba zal - bij annulering van de opleiding door PMOcvba - in onderling overleg met de klant - een nieuwe opleiding inplannen zonder bijkomende kosten voor de klant.

5. Auteursrecht

Op alle door PMOcvba verstrekte materialen, syllabi en dergelijke rusten intellectuele eigendomsrechten. Dit houdt tevens in dat PMOcvba het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van de klant niet uit handen geeft.

6. Toepasselijk recht en betwistingen

6.1 Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

6.2. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen PMOcvba en haar klanten.

6.3. Alle betwistingen die betrekking hebben op de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering en de beëindiging van de overeenkomsten van PMOcvba met haar klanten, zullen worden voorgelegd worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.